Regulamin sklepu

DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
2. Sklep Internetowa (serwis internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwozuraw.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
3. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w sklepie online
4. Sprzedawca – Wydawnictwo Multimedialne Żuraw Weronika Biszczak, ul. Motorowa 2/39 20-214 Lublin, NIP 712-267-17-33, tel.: 882 152 374, e-mail: biuro@wydawnictwozuraw.pl
5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego, w tym określa:
– warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu online
– zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach sklepu online.
2. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną książek i usług za pośrednictwem sieci internetowej.
4. Sprzedaż jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.
5. Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jest wiążąca dla stron.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Klientem sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.wydawnictwozuraw.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, a także w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane w kolejny dzień roboczy.
4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a sklepem.
5. Głównym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu.
6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
7. Wydawnictwo Multimedialne Żuraw może wystawić fakturę bez VAT na zakupiony towar.

III WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Kupujący wybiera formę płatności za zakupiony towar z następujących możliwości:
– przelewem bankowym na rachunek mbank: 82 1140 2004 0000 3502 5970 6248
– online poprzez Dotpay.
– odbiór osobisty na terenie miasta Lublin
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
3. Wpłaty za zamówienia należy dokonać w terminie 5 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty po tym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
IV. WARUNKI DOSTAWY
1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem kuriera Pocztex Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu:
Pocztex Kurier Poczty Polskiej – 15,00 zł
Pocztex Kurier możliwość odbioru w wybranym punkcie – 14,00 zł
Pocztex Kurier wysyłka za pobraniem – 20,00 zł
Po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailowo lub telefonicznie, możliwy jest odbiór na terenie miasta Lublin – bezpłatnie.
2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH.
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez pocztę elektroniczną, adres email: biuro@wydawnictwozuraw.pl, lub telefonicznie pod numerem: 882 152 374.

VI. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie towaru na koszt Klienta na adres siedziby Właściciela sklepu, z dokumentem sprzedaży, pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym numer konta, na które należy zwrócić zapłatę.
2. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Multimedialne Żuraw Weronika Biszczak ul. Motorowa 2/39 20-214 Lublin
3. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi produktu pozbawionego wad.
4. Jeśli zakupiony produkt ma wadę lub uszkodzono go w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go do siedziby Wydawnictwa wraz z otrzymanym dowodem wpłaty, opisem przyczyn reklamacji.
5. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy poinformować Wydawnictwo, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@wydawnictwozuraw.pl.
6. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.

VII. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Wydawnictwo Multimedialne Żuraw Weronika Biszczak, ul. Motorowa 2/39 20-214 Lublin.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów będą przetwarzane, zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta, w celu realizacji umowy kupna/sprzedaży lub umowy o świadczeniu usługi elektronicznej, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane na stronie wydawnictwozuraw.pl zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Akceptując regulamin wyrażacie Państwo zgodę na przechowywanie Państwa danych koniecznych do realizacji zamówienia.

4. Klienci sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

5. Po zakończeniu przez Klienta korzystania z usług sklepu Wydawnictwo może przetwarzać dane o Kliencie, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Klientem umowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego.
2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.